Verouderde webbrowser gedetecteerd!

Deze website is mogelijk niet compatibel met uw webbrowser. Voor een betere ervaring kunt gebruik maken van een moderne webbrowser

Privacyverklaring

Privacyreglement Ponsioen, eigendomsrecht en copyright

Uw privacy

Om uw deelname aan een opleiding van Ponsioen Opleiden en Advies zo goed mogelijk uit te kunnen voeren, leggen we alleen die gegevens vast die nodig zijn voor deze opleiding. Op de registratie van uw gegevens is de Wet Bescherming Persoonsgegevens van toepassing.

De belangrijkste regels m.b.t. uw privacy zijn vastgelegd in dit privacy reglement.

 • Ponsioen Opleiding en Advies heeft een geheimhoudingsplicht, evenals de (externe) docenten en examinatoren, die bij de opleiding of cursus betrokken zijn.
 • Uw (persoons)gegevens, verkregen ten behoeve van de uitvoering van de opleiding en/of cursus worden strikt vertrouwelijk behandeld.
 • U heeft altijd het recht om de gegevens, die over u zijn vastgelegd, in te zien (inzagerecht).
 • Als blijkt dat de gegevens in onze registratie niet juist zijn, heeft u het recht te vragen om een correctie (recht op correctie).
 • Alleen de (persoons) gegevens die betrekking hebben op de opleiding en/of cursus worden geregistreerd en digitaal opgeslagen, d.w.z. (verantwoordingsplicht):
  • NAW-gegevens; voor het inschrijven van een cursus via de website ponsioen.biz en het versturen van documenten die betrekking hebben op de cursus en/of opleiding waaraan u deelneemt, zoals een uitnodiging.
  • Geboortedatum en plaats: voor vermelding op certificaten en diploma’s en waar van toepassing een reminder als een certificaat is verlopen.
  • Kopie van eerder behaalde certificaten en/of diploma’s; indien relevant voor deelname aan een cursus of opleiding.
 • Gegevens van cursisten worden niet aan derden verstrekt, maar wel aan de werkgever als deze de cursus heeft ingekocht.
 • Uitsluitend na uw toestemming worden uw (persoons) gegevens vrijgegeven en als u wilt doorgegeven aan een andere organisatie (recht op dataportabiliteit). Ingeval van overlijden worden uw gegevens niet openbaar gemaakt.
 • Na afloop van de cursus worden de (persoons)gegevens tien jaar zodanig gearchiveerd, dat deze niet onbedoeld door derden ingezien kunnen worden. Na tien jaar worden alle gegevens vernietigd. U heeft altijd het recht om de geregistreerde gegevens te laten verwijderen (recht op verwijdering).
 • Digitale gegevens en registraties worden beschermd middels antivirus- en spywaresoftware.
 • Iedereen heeft recht op privacy. We gebruiken daarom geen beeld- of geluidsapparatuur (GSM, smartphone, video, foto) zonder voorafgaande toestemming van het bevoegd gezag of betrokken personen.

Indien u van mening bent dat Ponsioen Opleiden en Advies niet op de juiste manier met uw (persoons)gegevens omgaat, dan kunt u dit via de geldende klachtenregeling kenbaar maken.

Eigendomsrecht

Het is niet toegestaan om, zonder nadrukkelijke toestemming van Ponsioen Opleiding en Advies, vooraf, software, boeken, dictaten en dergelijke, verstrekt door Ponsioen Opleiding en Advies, te kopiëren;

Copyright

De door de deelnemer voor zijn opleiding en met middelen van Ponsioen Opleiding en Advies ontwikkelde handleidingen, documentatie en producten zijn en blijven intellectueel eigendom van Ponsioen Opleiding en Advies. Ponsioen Opleiding en Advies kan eventueel besluiten om tegen een vergoeding de genoemde zaken af te staan aan de deelnemer.

Klachten over Ponsioen Opleiding en Advies

Goede verhoudingen tussen Ponsioen Opleiding en Advies en de deelnemer beginnen met een korte en persoonlijke benadering van de deelnemer en door de medewerkers van Ponsioen Opleiding en Advies. Een prettig leerklimaat tijdens het opleiden maakt onderdeel uit van het opleidingstraject bij Ponsioen Opleiding en Advies. Ook goede en nette lokalen met voorzieningen en adequate leeromstandigheden zijn van belang.

Het gevoel serieus te worden genomen en dat men zich thuis kan voelen bij Ponsioen Opleiding en Advies vinden wij belangrijk. Dit betekent, dat Ponsioen Opleiding en Advies altijd eerst (persoonlijk) contact zoekt met deelnemers die problemen aangeven of een klacht overwegen.

Alleen indien er een verschil van inzicht is tussen een deelnemer en een docent of een andere medewerker van Ponsioen Opleiding en Advies en men er onderling niet uitkomt, hanteert Ponsioen Opleiding en Advies de onderstaande klachtenprocedure.

Indienen van een klacht

 • Een klacht kan schriftelijk en gemotiveerd ingediend worden bij Klachtencommissie van Ponsioen Opleiden en Advies, t.a.v. de voorzitter, Postbus 6056, 5700 ET Helmond.
 • U ontvangt binnen vijf werkdagen een schriftelijke ontvangstbevestiging van de klacht;
 • De klacht omvat ten minste:
  • Uw naam en adres met datum van indiening;
  • Omschrijving van uw klacht;
  • De gronden van de klacht of het beroep.
 • De klachtencommissie bestaat uit leden met kennis van onderwijs en/of klachtenafhandeling.
 • De interne klachtencommissie voorziet de klacht van een dagstempel.
 • De dagstempel toont de datum waarop de klacht is ingediend en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijnen van klachtmogelijkheid;
 • De termijn voor het indienen van een klacht bedraagt vier werkweken. De termijn vangt aan op de dag na de dag waarop de klachtenafhandeling door de klachtencommissie is bekend gemaakt;
 • U ontvangt na versturen van de klacht binnen twee weken een schriftelijke bevestiging van ontvangst.
 • Uw klacht zal zo mogelijk binnen vier werkweken na indiening worden behandeld en afgerond. Ponsioen Opleiding en Advies stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.
 • De klachtencommissie streeft ernaar door bemiddeling de ingediende klacht naar tevredenheid op te lossen;
 • Indien de bemiddeling slaagt, wordt de klacht als opgelost beschouwd;
 • Indien de bemiddeling niet slaagt, oordeelt de voltallige klachtencommissie en komt tot een oordeel.
 • Het oordeel wordt schriftelijk, inhoudelijk gemotiveerd, waarbij helder wordt aangegeven wat de vervolgstappen zijn en welke termijn in acht zal worden genomen;
 • Duurt de behandeling langer dan vier weken dan zal de deelnemer schriftelijk, met redenen omkleed, worden medegedeeld waarom er meer tijd voor een beslissing noodzakelijk is. Tevens zal een indicatie worden gegeven wanneer er een uitspraak te verwachten is.
 • Indien de bemiddeling niet lukt of als de klacht te zwaar is voor een bemiddelingspoging dan kunt u een klacht indienen bij de Onderwijsinspectie of bij een bevoegde Nederlandse rechter.